EU-rådet enat om land-för-land rapporteringEU rådet har antagit en position som skapar banbrytande möjligheter för medborgare i fattiga länder som är rika på resurser att upptäcka korruption. Beslutet är dock inte tillräckligt omfattande för att komma åt korruption på lokal nivå, eller den långt större skatteflykt som många multinationella företag ägnar sig åt. Något som kan ändras när rådet inleder förhandlingar med EU-parlamentet om hur en slutgiltig lag ska se ut.

Den 21 juni enades EU:s råd om att företag som är registrerade i EU och utvinner kol, olja, mineraler, gas eller urskog bör redovisa de skatter och royalties som de betalar i varje land där de verkar.

Enligt danska näringsdepartementet som lett förhandlingarna har rådet enats om att anta det lagförslag som kommissionen presenterade i oktober förra året, så när som på en punkt som rör betalningar till myndigheter. Civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer har understrukit vikten av att betalningar till myndigheter rapporteras på projektnivå. Då ges lokala samhällen som lever nära utvinningsindustrier möjlighet att kontrollera att de betalningar som företag gör till lokala myndigheter verkligen kommer befolkningen till godo. Medan kommissionens lagförslag innefattar sådan redovisning av betalningar på projektnivå, föreslår rådet istället att man endast listar namnen på vilka projekt som ingår.

Ett annat orosmoment är att lagförslaget innehåller ett undantag för länder som har en lagstiftning som motsäger ett offentliggörande av uppgifterna. Enligt flera undersökningar existerar ingen sådan lagstiftning. Men, organisationer som arbetar för demokratisering och mänskliga rättigheter fruktar att korrupta makthavare skulle kunna utnyttja undantaget och instifta sådana lagar.

Behov av en fullständig ekonomisk redovisning för alla sektorer
Den ursprungliga idén om att använda land-för-land rapportering som ett verktyg för att upptäcka kapitalflykt kommer från organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Den handlar om att företag inom alla sektorer ska göra en fullständig ekonomisk redovisning i varje land de verkar, till skillnad från den sammanslagna globala redovisning som det idag räcker att multinationella företag gör. Det skulle göra det möjligt för skattemyndigheter och medborgare i fattiga länder att både upptäcka korruption och den långt större skatteflykt som multinationella företag ägnar sig åt – något som idag berövar utvecklingsländer en summa tio gånger så stor som den de mottar i bistånd.

Civilsamhällesorganisationer i Europa har därför verkat för att rådet ska inkludera en fullständig ekonomisk redovisning i lagförslaget, som bland annat omfattar uppgifter om företagens vinster, och att det ska gälla alla sektorer – inte bara inom utvinningssektorn.

I EU-parlamentet ska frågan nu framförallt behandlas i dess ”Committée on Legal Affairs” (JURI). Kommittén röstar om lagförslaget 17 september och kan då föreslå förändringar. Den 23 oktober röstar EU parlamentet om förslaget. Parlamentet har redan tidigare röstat för tre resolutioner som stöttat en fullständig ekonomisk redovisning för alla sektorer och förväntas därför ta en mer progressiv ställning än rådet. Hur den slutgiltiga lagen kommer att se ut avgörs slutligen i förhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen. Dessa har då en historisk möjlighet att bidra till en långsiktig och hållbar fattigdomsbekämpning.

Det har du också. På www.finnskatten.nu kan du gå in och uppmana Reinfeldt att driva rådet att gå längre i sina åtaganden. Finnskatten är en kampanj som drivs av 19 organisationer i Sverige för att stoppa den olagliga kapitalflykten.

>> Läs ett pressmeddelande från EU:s ministeråd 

>> Läs ett pressmeddelande från det danska ordförandeskapet